Website Psychologenpraktijk CJ van Proosdij

Christi van Proosdij (1958)

GZ-psycholoog BIG-19056722016 (2001) en

Psychotherapeut BIG-19056722025  (2016)

Informatie

Generalistische B-GGZ  en Gespecialiseerde S-GGZ 2021

Afwezigheid: doorgaans schoolvakanties midden-Nederland

Recente wachttijden: Cliëntenstop voor  BGGZ en  SGGZ

Wachttijd melding wordt elke maand voor de 10e van elke maand ge-update. Ik heb nu een harde cliëntenstop tot mei  2022. 

Daarna kunnen mensen weer op mijn wachtlijst geplaatst worden. 

Advies: U kunt het beste verder zoeken naar hulp.

Mocht u op mijn wachtlijst willen als er geen sprake is van een cliëntenstop ( dit is dus voor officiële aanmelding/inschrijving) dan geldt de volgende procedure:

 • Stuur een mail c.vanproosdij@extenzo.nu met u telefoonnummer, en geef aan of u een verwijsbrief heeft van de huisarts met een BGGZ verwijzing of SGGZ verwijzing. Ik bel dan zodra ik tijd heb terug.
 • In het telefoongesprek ( telefonische screening) ga ik na of uw problematiek passend is bij mijn deskundigheid en kan ik vragen van u  beantwoorden. Ik kan dan beslissen of het inderdaad mogelijk is u (t.z.t.) op mijn wachtlijst te plaatsen en bespreken of dat de moeite waard is.
 • Ik ga in het telefoongesprek  tevens na of er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede problemen zoals o.a. angst, depressie, PTSS, psychotrauma, aan seksueel misbruik gerelateerde problemen, ADHD, psychosomatische problemen, dissociatieve problemen, eetproblemen, impulsproblemen, persoonlijkheidsproblemen.
 • Na overleg met u en eventueel met de huisarts en de verwijsbrief van de huisarts kan de aanmelding / inschrijving  starten.
 • Ik beschik over contracten direct of indirect( via 1nP) met alle ziektekostenverzekeraars. Dit zal geen belemmering vormen voor aanmelding.
 •  Verandering zorgstelsel per 1 jan 2022 maakt het noodzakelijke alle lopende behandelingen per 31 dec 2021 te staken . Er wordt dan een administratieve procedure uitgevoerd om door te starten war nodig in 2022. Ik zal u hierover tijdig informeren.

1. Beleid wachttijden: Als de aanmelding/ inschrijving heeft plaatsgevonden zal de intake  plaatsvinden binnen vier weken, de behandeling start daarna binnen twee tot 10 weken. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

2. Probleemgebieden: De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychologische problemen.

Een hulpverleningstraject binnen de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) is een langer en intensiever traject dan binnen de Basis GGZ.

3. Verwijzing : De huisarts, POH of bedrijfsarts kan naar de BGGZ  of SGGZ verwijzen als er sprake is van een door de zorgverzekeraar vergoede diagnose middels een verwijsbrief.  De verwijsbrief moet voldoen aan een aantal criteria opgesteld door de zorgverzekeraar.

 • – DSM diagnose door uw huisarts of bedrijfsarts
 • – gaat het om een BGGZ  of SGGZ verwijzing
 • – AGB-code van de huisarts
 • – handtekening van de huisarts
 • – datum verwijsbrief.
 • – naam, geboortedatum  en adres gegevens van u als cliënt.

De zorgverzekeraar vergoed geen zorg als de verwijsbrief niet voldoet aan bovengenoemde. Ik  zal  altijd checken of de verwijsbrief voldoet om problemen met vergoeding te voorkomen. Het helpt als u dit zelf ook nagaat en evtueel de missende informatie op de brief direct laat corrigeren door uw huisarts.

Voor niet- verzekerde zorg zoals exclusief werkgerelateerde problematiek en relatieproblematiek is geen verwijzing nodig, u betaald voor deze hulp de rekening zelf.

4. Intake en indicatiestelling  In een intakegesprek zal  ik samen met u de hulpvraag en doelstelling(en) onderzoeken en mogelijke methoden van behandeling bespreken.  Mocht het zo zijn dat na intake of later, niet effectief door mij kan worden behandeld dan verwijs ik u na daar samen over gesproken te hebben terug naar de huisarts. U bent vrij om de behandeling zelf te stoppen als u dat wilt. Ik stel het wel op prijs dat er in dat geval een afsluitend gesprek plaatsvindt. Per mail krijgt dan u ter voorbereiding een evaluatieformulier toegestuurd.

5. Behandelingsduur  Afhankelijk van de soort en ernst van de psychologische problematiek komt u binnen de Basis GGZ in aanmerking voor vergoede behandeling vanuit de basisverzekering. Dit kan een kort (maximaal 5 sessies), middellang (maximaal 7 sessies) of een intensief traject (maximaal 11 sessies) zijn. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar, diagnoses bestaat de mogelijkheid tot meerdere behandeltrajecten binnen de BGGZ na elkaar.

Behandelingsduur binnen de Gespecialiseerde GGZ  is vaak langdurig 15- 25 sessies per jaar.

Een sessie bestaat uit 60 minuten, wat is onderverdeeld in 45 minuten behandeling en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging.

6. ROM en  kwaliteit en evaluatie

Rom Het gebruik van Routine Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM) biedt behandelaren en patiënten informatie over de effectiviteit van behandeling. De verzekeraar heeft ROM verplicht gesteld. Daartoe wordt u bij begin van de behandeling, daarna om de drie maanden en bij afsluiting een vragenlijst toegestuurd via de mail. U bent verplicht deze vragenlijst in te vullen.

Kwaliteit: is geborgd in het door de overheid voor mij goedgekeurde verplichte kwaliteitsstatuut ( Zie voor volledige weergave van het statuut in de bijlage.

Evaluatie: Naast deze verplichte vragenlijsten vraag ik u tussentijd en bij afsluiting van een traject mijn eigen evaluatie formulier in te vullen. Zie ook bijlage kwaliteitsstatuut onderdeel 14i. Hieronder resultaten afgelopen 10 jaar gemiddelde voor de vragen uit het formulier die hier relevent zijn.

 • informatie over het therapieaanbod, kosten, voorwaarden, klachtenregeling ? gemiddeld voldoende
 • beoordeling van de therapie? gemiddeld  8
 • beoordeling van de therapeut? gemiddeld  8

7. E-Health

Ik maak gebruik van e-health. Ik gebruik E-health modules altijd in combinatie met reguliere therapie Klik op de volgende links voor kijkje in vrij beschikbare modules op internet. Karify gebruik ik om veilig te communiceren. Eenmaal ingeschreven ( via 1Np )kunt u via deze weg met mij communiceren.

https://my.karify.com/

https://www.menzis.nl/zorgadvies/menz-en-geest/wat-kan-ik-zelf-doen/online-zelfhulp

https://www.vgz.nl/mindfulness-coach-app

8. Vergoeding en eigenrisico

In 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op volledige vergoeding van psychologische hulp in de BGGZ en SGGZ.

LET WEL: Eigen risico

Vergoeding van psychologische hulp in de BGGZ en SGGZ valt onder het wettelijk verplichte eigen risico dat u zelf moet betalen en dat uw zorgverzekeraar eerst met u verrekent voordat de zorg vanuit het basispakket wordt vergoed. Het kan natuurlijk zijn dat u het eigenrisico al hebt aangesproken voor andere zorg in het basis pakket, in dat geval betaald u minder of niets .

 Ook bij korter durende behandelingen betaalt u altijd uw eigen risico volledig.

9. Declaratie BGGZ en SGGZ

Ik werk via contracten met alle verzekeraars. De declaratie wordt dan ook rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Niet verzekerde zorg betaalt u zelf. Het tarief is € 95,- per sessie. U ontvangt hiervoor een factuur.

10. Annuleren afspraak

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als er een afspraak heeft plaatsgevonden. Bij verhindering kunt u uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afbellen. Daarna betaalt u voor de niet nagekomen afspraak € 25,-. U ontvangt hiervoor een factuur.

11. Klachtregeling

Mocht u een probleem hebben met bejegening, administratief of anderszins dan wordt verwacht dat u dit eerst zelf de behandelaar probeert op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan bestaat er de mogelijkheid om een beroep te doen op de klachtenregelingen van de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten (NIP en LVVP, VEN).  www.nip.nl  en www.lvvp.nl en www.ven.nl  

en de organisatie Parnassia / 1nP waarmee ik werk  zie http://www.1np.nl

BIG registratie:  Psychologen, artsen en anderen die staan ingeschreven in het BIG-register vallen onder het wettelijk tuchtrecht. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. De tuchtrechter kan – anders dan de klachtencommissie van beroepsverenigingen – maatregelen treffen tegen een individuele beroepsbeoefenaar.

12. Locatie informatie  Mobiel 06-53548215. Email: c.vanproosdij@extenzo.nu

Locatie Tiel, Dodewaardlaan 5-14 (eerste verdieping), 4006EA   psychologenpraktijk-christi-van-proosdij

Opening: maandag 9:00-13.00 uur, dinsdag 9:00- 13:00 uur woensdag: 9:00 – 16.00 uur  en vrijdag 9:00 – 13:00 uur ( 2x per maand)

13. Registraties

Zelfstandig gevestigd te Tiel sinds 2002. KvK 30282912 – Praktijken van psychotherapeuten en psychologen vestigingsnummer 000005046580

BIG geregistreerd Psychotherapeut 19056722016 sinds 2016.

Geregistreerd EFT-Relatie therapeut, gevorderd sinds 2013.

Geregistreerd EMDR-therapeut sinds 2003 (practitioner sinds 2008) nr. 487

BIG geregistreerd GZ-Psycholoog 19056722025 sinds  2001

Geregistreerd eerstelijnspsycholoog N.I.P.  nr. 1701 sinds 1995

Arbeid- en Organisatie psycholoog, afstudeerrichting psychologie aan de Rijks Universiteit Groningen 1993.

Ervaring:

Zelfstandiggevestigd psychotherapeut  BIG 2016

Als zelfstandige onderdeel van 1Np- Parnassia 2005

Zelfstandiggevestigd GZ- psycholoog BIG vanaf januari 2001. 

1998 tot 2004 ArboNed  en HR-AdviesNed

1996 tot 1997 BGGD -Roermond

1996 tot 1998 Psychologenpraktijk Nibbeling, Maastricht

1994 tot 1995 Arbodienst Rijks Universiteit Groningen

 

Bijlage

Goedgekeurd kwaliteitstatuut C.J van Proosdij 2017

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: psychologenpraktijk CJ van Proosdij
Naam regiebehandelaar: Christi Johanna van Proosdij
E-mailadres: proos153@planet.nl
KvK nummer: 30282912
Website: Psychologenpraktijk C.J. van Proosdij – algemene informatie
www.psychologenpraktijkvanproosdij.nl
BIG-registraties: 19056722025 en 19056722016
Overige kwalificaties: arbeid en organisatie psycholoog
Basisopleiding: WO
AGB-code praktijk: 94002654
AGB-code persoonlijk: 94003106
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Problemen in het persoonlijk functioneren Schema therapie, CGT, EMDR, EFT Angst voor emotionele
intimiteit, complimenten, kritiek of krenking, perfectionisme, afhankelijkheid, verlatingsangst, snel
beïnvloedbaar zijn, overgevoeligheid, te emotioneel reageren, afstandelijkheid, sociale geremdheid,
besluiteloosheid, te veel of te weinig controle willen hebben, wantrouwend zijn, innerlijk gevoel van
leegte, eenzaamheid, impulsiviteit, driftbuien, geen aansluiting bij anderen kunnen vinden.
Identiteitsprobleem. Cliëntgerichte therapie De onzekerheden kunnen gaan over zaken als: Wie ben
ik? Wat vind ik? Wat voel ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn keuzen op langer termijn? Welke studie wil ik?
Welk beroep wil ik? Welke vrienden wil ik? Welke normen en waarden heb ik? Welke seksuele
identiteit heb ik? Angstproblemen EMDR , CGT, MBCT Paniekaanvallen, straatvrees, winkelvrees,
claustrofobie (fobie voor afgesloten ruimten), hoogtevrees, ziektefobie, dwanggedachten,
dwanghandelingen, sociale angst, podiumangst, examenangst, faalangst, overbezorgdheid, specifieke
angsten zoals voor spinnen, honden, vogels, vliegen, onweer, bloed, injectie. Posttraumatische
stressstoornis, EMDR CGT U heeft ondervonden of u bent getuige geweest van één of meer
gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met zich meebracht
of die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van u of anderen, zoals bij een inbraak,
overval, ongeval, fysieke mishandeling, psychisch geweld, seksueel misbruik. Hierdoor zijn ontstaan:
1.herhalende en zich opdringende onaangename herinneringen, dromen, gedragingen, 2. een
aanhoudende vermijding van situaties die bij het trauma hoorden of afstomping in de algemene
reactiviteit, 3. verhoogde prikkelbaarheid: in– of doorslaapproblemen, geïrriteerdheid, woedeuitbarstingen,
concentratieproblemen, overmatige waakzaamheid, schrikreacties. Depressieve
problemen (o.a.dysthymie) CGT, EMDR, IPT , MBCT Een depressieve stemming, vermindering van
interesse of plezier in de dagelijkse activiteiten, moeilijkheden om zich ergens toe te zetten, slechte
eetlust of teveel eten, in- of doorslaapprobleem, weinig energie, moeheid, lage eigenwaarde,
concentratieproblemen, gevoelens van hopeloosheid. Slaapproblemen MBCT Problemen met
inslapen, doorslapen of nachtmerries. Psychosomatische problemen Experiëntiële technieken uit de
CGT en cliëntgerichte benadering. Lichamelijke problemen door sociale of psychische stress, zoals
spierspanning, spierslapte, hyperventilatie, hoofdpijn, nekpijn, schouderpijn, borstpijn, maagpijn,
buikpijn, onderrugpijn, misselijkheid, darmproblemen, opgeblazen buik, slikproblemen, brok in de
keel, stem kwijt. Rouwreactie CGT, EMDR, IPT Onverwerkt verlies van een dierbare zoals een ouder,
partner, kind, goede vriend of vriendin. Onverwerkt verlies van een rol zoals een ouderrol,
partnerrol, beroepsrol. Onverwerkt verlies van een functie, bijvoorbeeld na het krijgen van een
fysieke handicap. Acceptatieprobleem chronische ziekte of handicap, EMDR CGT Cliëntgerichte
therapie Wanneer men ziek of gehandicapt is geworden, is dat meestal een grote verandering die
moeilijk te accepteren kan zijn. Fysieke, beroepsmatige, relationele, seksuele mogelijkheden kunnen
zijn beperkt of kunnen verloren zijn gegaan. Overspannenheid CGT EMDR Burnout ontstaan door
overbelasting: door te hard werken, door conflicten op het werk of in de partnerrelatie, door te veel
tegenslagen in het leven. Problemen op het werk CGT,EMDR Problemen met collega’s, de werkgever
kunnen ongenoegen en stress geven. Men kan piekerend in een vicieuze cirkel opgesloten blijven
zonder een uitweg te vinden. Er kan ook onvrede over het soort werk spelen. Studieprobleem CGT
Moeite hebben met het plannen van de studietijd, de zelfdiscipline om te studeren, het efficiënt
studeren, concentratieproblemen tijdens het leren, vermijden van het leren, het huiswerk of het
tentamen. Partnerrelatieproblemen methode EFT Escalerende ruzies, langs elkaar heen leven,
missen van lichamelijke en emotionele intimiteit, communicatieproblemen, problemen met de
persoonlijke verschillen, sterk uiteenlopende wensen hebben, twijfel of besluiteloosheid om wel of
niet te scheiden. Gezinsproblemen Herhaaldelijke conflicten over de huis- en gezinsregels,
spanningen en ruzies in het gezin, verwijdering van de gezinsleden, het gezin lijdt onder een
probleem van een gezinslid. Levensfaseproblemen CGT, EMDR, IPT Faseproblemen hebben te maken
met het hebben van moeite met veranderingen die in de menselijke levensfaseontwikkeling
plaatsvinden. Problemen met voor het eerst naar de kleuterschool, de lagere school, de middelbare
school of de hogere school te gaan. Probleem met het ouderlijk huis verlaten. Probleem met het
beginnen met een nieuwe baan. Problemen met het huwen, scheiden of pensioneren.
Besluitvormingsgesprekken Gesprekken om te komen tot een besluit bij twijfel over bijvoorbeeld
zwangerschapsafbreking, relatie-, opleidings-, beroepskeuze of carrièreverandering.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Christi van Proosdij BIG 19056722016 psychotherapeut BIG 19056722025 gz psycholoog
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collega psychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
Anders: GGZnetwerk binnen TIEL
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
• drs. T. Tromp: 79063134025 AGB: 94005089/94057728 Psychologenpraktijk Tromp Nijmegen GZ
psycholoog • drs. E. Walgemoet: AGB: 94006272 • drs. L. Bal-Segers BIG: 59910679925 AGB:
94003166 Acta Nova te Tiel • drs. P.J. Laanen : 49050790425 AGB: 94009963 Psychologenpraktijk
IJsselstein • drs. CM Klop : 49910693925 AGB: 94004397 Psychologie Praktijk Gorinchem
Psychotherapiepraktijkscharwachter( Peter Scharwachter) 89046894916 Maarten Tulp 19056722025
en 19056722016 Propersona en zelfstandig gevestigd .
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Bij intervisie, bij crisis, bij verandering van medicatie, bij diagnose en consultatie, indicatiestelling,
opschaling en afschaling van zorgaanbod, deeltherapie, doorverwijzing, vervanging bij ziekte,
overlijden en vakantie.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
van ma tm vrijdag gedurende de openingsuren van mijn praktijk terecht 0653548215 daarbuiten
Werkdagen en tijden bij psychotherapie Scharwächter Telefoon: 0481 450434 de eigenhuisarts van
de cliënten Huisartsenpost Tiel e.o.in de regio 0900-7060504 Huisartsenpost regio Arnhem 0900-
1598 Voor 1nP cliënten 24 uursdienst 09005553000
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: niet nodig is in voorzien via Psyzorg rivierenland
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Multizorg, VGZ, CZ/ORHA/DELTALOYD,
MENZIS en Achmea zilverenkruis Friesland
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.psychologenpraktijkvanproosdij.nl
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: https://www.psychologenpraktijkvanproosdij.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.lvvp.info/
redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVP-kwaliteitscriteria.pdf.
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl<klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl>;
Link naar website:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
LVVP
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Maarten Tulp of Walter de Vries of Greetje Glazenburg
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychologenpraktijkvanproosdij.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Via mijn voicemail wordt de cliënt verzocht een email te sturen vervolgens neem ik telefonisch
contact op. In dit telefoongesprek ga ik na of de hulpvraag van de cliënt passend is bij mijn expertise
en bespreek mijn wachttijd en geef ik indien nodig alternatieven voor hulp door.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Christi van Proosdij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog
9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Collega’s in intervisie, huisarts, diagnostische dienst en psychiaters waar ik mee samenwerk
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld.

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Christi van Proosdij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 GZ-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling.

Ik doe dat als volgt: Cliënten krijgen een informatiefolder met voorwaarden en voorlichting. Gedurende de intake worden voorwaarden ondertekend en wordt uitgelegd dat er geen communicatie met derden is tenzij dit samen expliciet is overeengekomen.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voorgangsbespreking, evaluatie en vragenlijsten inclusief ROM
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: per 3 of  5 maanden middels in elk geval ROM, verder mondeling en waar nodig andere vragenlijsten
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
eindevaluatie schriftelijk ( zie hieronder) en die bespreek ik .

Beste , Hierbij ontvang je een evaluatie formulier bij wijze van afsluiting. Ik zou het zeer op prijs stellen als je onderstaande 9 vragen wilt beantwoorden. De antwoorden gaan in jouw dossier wat ik zal gaan sluiten en zijn voor mij ter info en feedback. Graag evalueer ik je therapieproces persoonlijk in een gesprek, face to face als wij elkaar weer zien in een laatste gesprek .Je kunt me per email het beste bereiken …….
Bij voorbaat dank.

Vriendelijke groet, Christi van Proosdij

Evaluatie 1. Denk eens terug aan de reden waarom je hier gekomen bent – wat waren je verwachtingen?

2. Wat heb je geleerd in de therapie?
Hoe heeft het je geholpen?

3. Voorzie je obstakels in de toekomst? Hoe wil je hiermee omgaan?

4. Heb je iets gemist in therapie? Wat had je graag anders gezien?

5. Kreeg je vooraf voldoende informatie over het therapieaanbod, kosten, voorwaarden, klachtenregeling ? (omcirkel antwoord)
onvoldoende —voldoende–meer dan voldoende Graag je toelichting:

6. Wat is je algemene
beoordeling van de therapie? (geef een cijfer van 1 tot 10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Graag je toelichting:

7.Wat is je algemene beoordeling van de therapeut?(geef een cijfer van 1 tot 10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wat vind je positief? Wat vind je voor verbetering vatbaar?

8. Zou je aan ander deze therapeut aanraden? Waarom wel? Waarom niet? 9. Wat je verder nog kwijt wilt.

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een inhoudelijke afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Christi van Proosdij
Plaats: Rijswijk Gld.
Datum: 16 november 2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja