Psychologenpraktijk van Proosdij

Dank voor je bezoek aan mijn website !

Jammer genoeg is mijn praktijk voor onbepaalde tijd gesloten i.v.m. postcovid sinds 23 november 2023. Check om de vier maanden nog eens. Met vriendelijke groet, Christi van Proosdij d.d. 27-3-2024

De praktijk is gevisiteerd en goed bevonden door de beroepsvereniging de ‘Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten’ https://lvvp.info/voor-clienten/ en is tevens in het bezit van een kwaliteitsstatuut. Hoe met uw privacy wordt omgegaan leest u in paragraaf 10 en bij menu praktische informatie.

K.v.K. nr: 30282912

Christi van Proosdij (1958)

GZ-psycholoog BIG-19056722016 (2001) en Psychotherapeut BIG-19056722025  (2016) 

Informatie

  Ik werk als zelfstandige bij de stichting 1nP die weer onderdeel is van de Parnassia groep. Ontdek  www.1np.nl  en hun leveringsvoorwaarden !

Afwezigheid: Standaard vakantiedagen en schoolvakanties Midden-Nederland  https://www.jaarkalender.nl/vakantie/schoolvakantie-midden/

Wachttijden

Wachttijdmelding wordt elke maand vóór de 10e van elke maand ge-update. Ik heb op dit moment helaas een aanmeldingsstop  i.v.m.  praktijksluiting voor onbepaalde tijd,  check later  of om de drie of vier maanden januari nog eens.  Zodra er 12 mensen op mijn wachtlijst staan gaat er altijd weer een cliëntenstop in.  

Belangrijk om rekening mee te houden mbt  kosten: Het eigenrisico voor de basiszorg loopt per start van het kalenderjaar. Dat wil zeggen hoe later in het jaar je bij mij kunt starten hoe groter de kans is dat je behandeling over twee jaar gespreid zal zijn en je dus voor beide jaren je eigenrisico kwijt zult zijn bij behandeling bij mij.  Hier geef ik graag een toelichting op  indien nodig. 

 1. Procedure als u op mijn wachtlijst staat en start intake:
 • Pre-aanmelding: Stuur een mail c.vanproosdij@extenzo.nu mét uw telefoonnummer en geef daarin tevens aan of u een verwijsbrief heeft van de huisarts. Ik bel, zodra ik tijd heb, terug.
 • In het telefoongesprek (telefonische screening) ga ik na of uw problematiek passend is bij mijn deskundigheid en kan ik vragen van u  beantwoorden.      Ik ga in het telefoongesprek  tevens na of er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede en door mij behandelde problemen zoals o.a. angst, depressie, PTSS, psychotrauma, aan seksueel misbruik gerelateerde problemen, psychosomatische problemen of van meer in de persoonlijkheid gelegen problemen en kan dan beslissen of het inderdaad mogelijk is u  op mijn wachtlijst te plaatsen en bespreken of het de moeite van het wachten (dit kan een maand zijn maar ook regelmatig een maand of 3-4 zijn) waard is.
 • Omdat er een trage roulatie van cliënten is binnen mijn praktijk vanwege de meer complexe problematiek die ik ook behandel  kan ik niets zeggen over de duur  van uw wachttijd.
 • Wanneer er  zicht is op een eerste afspraak  zal ik  contact met u zoeken en in overleg met u en eventueel met de huisarts of POH-GGZ kan dan de officiële aanmelding / inschrijving  starten. Ik zal u dan binnen 3 weken uitnodigen voor een eerste intakegesprek, de intake kan 1-3 gesprekken omvatten.
 • De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent. Ik beschik over contracten direct of indirect( via 1nP) met alle ziektekostenverzekeraars. Dit zal geen belemmering vormen voor aanmelding.
 • Het is vanzelfsprekend mogelijk uzelf van mijn wachtlijst af te laten schrijven wanneer u elders eerder of betere hulp kunt ontvangen. Graag wel een emailbericht hierover in dat geval. Gelijktijdig bij meerdere therapeuten op een wachtlijst staan, vergroot mogelijk uw kans om snel geholpen te worden.

2. Probleemgebieden: Als GZ-psycholoog BIG en  en Psychotherapeut BIG behandel ik :

 • lichte tot matig ernstige psychologische problemen vallende binnen mijn expertisegebied, ca 5 tot 15 sessies, zorgzwaarte 1 tot 4; behandeling duurt meestal een half jaar tot een jaar.
 • ernstige psychologische problematiek  vallende binnen mijn expertisegebied bestaat uit een intensievere traject,  zorgzwaarte 5 tot 8, ik werk dan vaak samen met vaktherapeuten, ca 15-35 sessies per jaar ( vaker meerjarige trajecten).

3. Verwijzing : De huisarts, POH of bedrijfsarts of een collega psycholoog kan verwijzen, als er een vermoeden van (door de zorgverzekeraar vergoede) DSM-5 diagnose, middels een verwijsbrief.  De verwijsbrief moet voldoen aan een aantal criteria opgesteld door de zorgverzekeraar, te weten:

 • vermoeden van DSM 5diagnose door uw huisarts of bedrijfsarts;
 • AGB-code van de huisarts;
 • handtekening van de huisarts;
 • datum verwijsbrief;
 • naam, geboortedatum  en adresgegevens van u als cliënt.

De zorgverzekeraar vergoedt geen zorg als de verwijsbrief niet voldoet aan bovengenoemde criteria. Ik  zal  altijd checken of de verwijsbrief voldoet om problemen met vergoeding te voorkomen. Het helpt als u dit zelf ook nagaat en eventueel de missende informatie op de brief direct laat corrigeren door uw huisarts.

Niet- verzekerde zorg zoals exclusief werkgerelateerde problematiek burn-out  door werk en relatieproblematiek behandel ik niet meer.

4. Intake en indicatiestelling  In een intakegesprek zal  ik samen met u de hulpvraag en doelstelling(-en) onderzoeken en mogelijke methoden van behandeling bespreken.  Mocht het zo zijn dat na intake of later, niet effectief door mij kan worden behandeld dan verwijs ik u, na daar samen over gesproken te hebben, terug naar de huisarts. U bent natuurlijk  ook vrij om de behandeling zelf te stoppen als u dat wilt. Ik stel het wel op prijs dat er in dat geval een afsluitend gesprek plaatsvindt. Per mail krijgt dan u ter voorbereiding een evaluatieformulier toegestuurd.

5. Behandelingsduur  is afhankelijk van de soort en ernst van de psychologische problematiek waarvoor u komt. Een sessie bestaat doorgaans uit 60 minuten, maar ook kan een sessie 75 minuten of 90 minuten duren. Dit is afhankelijk van de in te zetten therapievorm. 

6. Verplichte ROM en  kwaliteit en evaluatie. Het gebruik van Routine Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM) biedt behandelaren en patiënten informatie over de effectiviteit van behandeling. De verzekeraar heeft ROM verplicht gesteld. Daartoe wordt u bij begin van de behandeling, vervolgens om de drie maanden en bij afsluiting een vragenlijst toegestuurd via de mail. U bent verplicht deze vragenlijst in te vullen.

7. Kwaliteit: is geborgd in het door de overheid voor mij goedgekeurde verplichte kwaliteitsstatuut ( Zie voor volledige weergave van het statuut in de bijlage).

8. Evaluatie: Ik vraag u tussentijds en bij afsluiting van een traject het door het elektronisch patiënten dossier (EPD) genereerde format van een  evaluatieformulier in te vullen.  Daarnaast stuurt 1nP na afsluiting nog een mail met de vraag een een eind beoordeling van het traject te geven middels een vragenlijst.

9. E-Health en toegang dossier: 

Ik werk met de softwaresystemen van 1nP en Dataleaf beide systemen werken met de zelfde inrichting van het elektronisch patiëntendossier.

Via het cliëntenportaal hebt u toegang tot uw elektronisch patiënten dossier EPD, u kunt zelf kiezen om dit wel of niet in te zien. 

Er is een communicatie mogelijkheid via beveiligde mail en via de chatbox in het dossier. Er zijn door 1np E-health modules beschikbaar gesteld. U kunt hier naar vragen.

10. Privacy: Mijn praktijk volgt de AVG, privacy en dossier reglementen van  de beroepsvereniging LVVP en de organisatie van 1Np.

Privacy privacy-statement Christi van Proosdij   

privacystatement 1np

Dossierregelement 1np 

11. Annuleren afspraak: Zorgverzekeraars vergoeden alleen als er een afspraak heeft plaatsgevonden. Bij verhindering kunt u uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos via de mail c.vanproosdij@extenzo.nu afzeggen. Daarna betaalt u voor de niet nagekomen afspraak € 55,-. U ontvangt hiervoor een factuur.

12. Klachtregeling en tuchtrecht: Mocht u een probleem hebben met bejegening, administratief of anderszins dan wordt verwacht dat u dit eerst zelf met mij als behandelaar probeert op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan bestaat er de mogelijkheid om een beroep te doen op de klachtenregelingen van de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten (LVVP, VEN). 

LVVP klachtenregelingen www.ven.nl   en de organisatie Parnassia / 1nP waarmee ik werk  zie http://www.1np.nl

BIG registratie:  Psychologen, artsen en anderen die staan ingeschreven in het BIG-register vallen onder het wettelijk tuchtrecht. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. De tuchtrechter kan – anders dan de klachtencommissie van beroepsverenigingen – maatregelen treffen tegen een individuele beroepsbeoefenaar.

13. Locatie informatie 

Mobiel 06-53548215. ( tijdelijk buiten gebruik ivm praktijksluiting  voor onbepaalde tijd)

Email: c.vanproosdij@extenzo.nu

Locatie Tiel, Dodewaardlaan 5-14 (eerste verdieping), 4006EA ( adres zal mogelijk veranderen als ik de praktijk weer kan hervatten)  https://www.psychologenpraktijkvanproosdij.nl

Opening: maandag 9:00-13.00 uur, dinsdag 9:00- 13:00 uur woensdag: 9:00 – 16.00 uur  .

14. Wat te doen in crisis?
In geval van een acute crisis situatie, kunt u op de dagen dat ik werk binnen de openingstijden contact met mij opnemen door een sms te sturen. Er wordt dan gekeken wat u op dat moment nodig heeft en of bijvoorbeeld de huisarts of crisisdienst ingeschakeld moet worden.

Buiten mijn openingstijden is de praktijk gesloten. Op deze momenten neemt u contact op met uw huisarts of de dienstdoende huisartsenpost. In ieder geval is de regionale huisartsenpost bereikbaar in geval van psychische nood. Bel uw lokale huisartsenpost telefoonnummer. Deze wordt vermeld op de voicemail van uw eigen huisarts.

U kunt indien het om wanhoopsgevoelens met betrekking tot zelfdoding gaat kunt  tevens contact opnemen met de hulplijn zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chatten via hun website. Ook indien u zich zorgen maakt over iemand in uw (directe) omgeving, kunt u telefonisch contact zoeken. Voor meer informatie over deze hulplijn zie www.113.nl

15. Registraties

Zelfstandig gevestigd te Tiel sinds 2002. KvK 30282912 – Praktijken van psychotherapeuten en psychologen vestigingsnummer 000005046580

BIG geregistreerd Psychotherapeut 19056722016 sinds 2016.

Geregistreerd EFT-Relatie therapeut, gevorderd sinds 2013.

Geregistreerd EMDR-therapeut sinds 2003 (practitioner sinds 2008) nr. 487

BIG geregistreerd GZ-Psycholoog 19056722025 sinds  2001

Geregistreerd eerstelijnspsycholoog N.I.P.  nr. 1701 sinds 1995 

Arbeids- en Organisatiepsycholoog aan de Rijks Universiteit Groningen 1993.

Ervaring:

Zelfstandig gevestigd psychotherapeut  BIG 2016

Als zelfstandig gevestigde aangesloten bij 1Np – Parnassia 2005

Zelfstandig gevestigd GZ- psycholoog BIG vanaf januari 2001 

1998 tot 2004 Arbeid-en Organisatie adviseur ArboNed Limburg  en HR-AdviesNed 

1996 tot 1997 Arbeid-en Organisatie adviseur BGGD -Roermond

1996 tot 1998 Basispsycholoog, bij Eerstelijnspraktijk Psychologenpraktijk Nibbeling, Maastricht

1994 tot 1995 Basispsycholoog, Arbodienst Rijks Universiteit Groningen

Bijlage

Kwaliteit: kwaliteitsstatuut-2022

C.J van Proosdij 2022

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: C.J. (Christi)van Proosdij
BIG-registraties: 19056722016 psychotherapeut BIG
Overige kwalificaties: 19056722025 GZ-psycholoog BIG
Basisopleiding: WO psychologie
Persoonlijk e-mailadres: XXXX
AGB-code persoonlijk: 94003106
Praktijk informatie:
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologenpraktijk CJ van Proosdij
E-mailadres: c.vanproosdij@extenzo.nu
KvK nummer: 30282912
Website: www.psychologenpraktijkvanproosdij.nl
AGB-code praktijk: 94002654
2. Zorgaanbod
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Ik ben regiebehandelaar en daarmee uw aanspreekpunt, dat van uw naasten en indien nodig voor andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. Als regiebehandelaar zal ik een wezenlijk deel van uw behandeling uitvoeren, en waar nodig kunnen er andere collega’s betrokken worden. Dit gaat uiteraard in overleg met u, waarbij we rekening houden met de medebehandelaar van uw
voorkeur.

Persoonlijke stijl en visie: Ik ben actief van aard. Ik houd zelf erg van duidelijkheid.  Ik werk met methoden uit de Cognitieve GedragsTherapie
CGT, schematherapie en EMDR, NETtherapie en Exposuretherapie (IE) gecombineerd met een persoonsgerichte benadering van u als cliënt.
Mijn visie is dat u geholpen kunt worden om uw zelfoplossend vermogen zodanig te vergroten dat u op termijn geen hulp van professionals meer nodig hebt. Ik werk waar mogelijk samen met anderen. Mogelijk zal ik als regiebehandelaar van uw behandeltraject daarom ook vaktherapeuten inzetten.
Dit om de behandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt vanzelfsprekend altijd in overleg met u .
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht: Overige psychische problemen ontstaan in kindertijd,  psycho-trauma PTSS, Depressie, Angst,Restgroep diagnoses, Psychische stoornissen door een somatische aandoening, Persoonlijkheid, Somatoforme stoornissen
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1,  Naam: Christi van Proosdij
BIG-registratienummer: 19056722016
Coördinerend regiebehandelaar 1, Naam: Christi van Proosdij
BIG-registratienummer: 19056722016
Waarnemend regiebehandelaar 1, Naam: Walter de Vries
BIG-registratienummer 09052101816
Specifieke deskundigheid: psychotherapeut

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder de volgende zelfstandig gevestigde vaktherapeuten: 
Maartje Jasper, vaktherapeut dans/lichaamsgerichte therapie
Mariska Helling, vaktherapeut beeldende therapie /opstellingenwerk
Désirée Verheij, vaktherapeut beeldende therapie / opstellingenwerk
Jamie van der Snel, Vaktherapeut muziektherapie
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
Maartje Jasper, vaktherapeut dans/lichaamsgerichte therapie
Mariska Helling, vaktherapeut beeldende therapie /opstellingen werk
Désirée Verheij, vaktherapeut beeldende therapie / opstellingenwerk
Jamie van der Snel, Vaktherapeut muziektherapie
Walter de Vries,  psychotherapeut en gz-psycholoog 09052101816/99052101825
Stephan Kapitani, Psychiater BIG 39047492801

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
MDO binnen 1nP ( Parnassia)
Intervisiegroep 1 SPI (Landelijk)
Intervisiegroep 2 LVVP (Tiel)
RVE binnen 1nP (Parnassia) Rivierenland 
intercollegiaal overleg (intern en extern) diverse collega’s
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): Clienten via 1nP kunnen gebruik maken van het crisinummer buiten kantooruren en in weekend 0900-5553000.
Cliënten via eigen contracten kunnen in geval van crisis buiten kantooruren en weekenden naar de huisartsenpost van de gemeente waar cliënt woont .
Binnen mijn werkdagen en werkuren kunnen cliënten mijzelf terecht op nummer 0653548215. Door een mail te sturen c.vanproosdij@extenzo.nu of een bericht via de telefoon achter te laten .

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
groep 1 allen psychotherapeut BIG: Tessa van Kaasgaarden, Moniek Muijlkens, Greetje Glazenburg, Yfke Boosman, Christi van Proosdij
groep 2 Maartje Jasper vaktherapeut dans/lichaamsgerichte therapieMariska Helling vaktherapeut beeldende therapie /opstellingen werk
Désirée Verheij vaktherapeut beeldende therapie / opstellingenwerk
Jamie van der Snel Vaktherapeut muziektherapie
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren: groep 1 Intervisie : o Indicatiestelling: Lopende behandeling :Persoonlijk functioneren ::Behandelresultaten
groep 2 casuïstiek bespreken wanneer we gezamenlijk multidisciplinair een client behandelen therapeutische relatie, voortgang therapeutisch proces, randvoorwaarden etc.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.1np.nl, (via 1nP alle zorgverzekeraars) www.psychologenpraktijkvanproosdij.nl  (op eigen contracten alle zorgverzekeraars met uitzondering van  VGZ en CZ en daarbij horende labels).
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.1np.nl, www.psychologenpraktijkvanproosdij.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie, Visitatie, Bij- en nascholing, Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden, De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: www.LVVP.nl, www.VEN.nl 
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris: zie website hieronder weergegeven)V oor de cliënten die ik zie onder eigen contracten de LVVP of bij 1nP als zij client via 1nP zijn.
Link naar website:
https://www.1np.nl/praktische-info/klantsignalen en https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ikontevreden-ben-de-behandeling/
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij vervangend behandelaar: Walter de Vries
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link  
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.1np.nl,
www.psychologenpraktijkvanproosdij.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt): Mocht u op mijn wachtlijst willen als er geen sprake is van een cliëntenstop ( dit is dus voor officiële
aanmelding/inschrijving) dan geldt de volgende procedure:
1. Stuur een mail naar  c.vanproosdij@extenzo.nu met uw telefoonnummer en geef aan of u een verwijsbrief heeft van de huisarts met een BGGZ verwijzing of SGGZ verwijzing. Ik bel dan, zodra ik tijd heb, terug.
2. In het telefoongesprek ( telefonische screening) ga ik na of uw problematiek passend is bij mijn deskundigheid en kan ik vragen van u beantwoorden. Ik kan dan beslissen of het inderdaad mogelijk is u (t.z.t.) op mijn wachtlijst te plaatsen en bespreken of dat de moeite waard is.
Ik ga in het telefoongesprek tevens na of er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede problemen zoals o.a. angst, depressie, PTSS, vroegkinderlijk psychotrauma, aan seksueel misbruik gerelateerde problemen, psychosomatische problemen, persoonlijkheidsproblemen.
3.Zodra er ruimte is om te starten met een intake neem ik contact met u op. Na overleg met u en eventueel met de huisarts om te starten met een intake en kan de aanmelding / inschrijving starten. Een verwijsbrief van de huisarts, POHGGZ of bedrijfsarts is dan wel nodig .
4. Ik beschik over contracten direct of indirect( via 1nP) met alle ziektekostenverzekeraars. Dit zal geen belemmering vormen voor aanmelding.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Ik vul zo veel mogelijk samen met u de indicatie vragen in, ik bespreek met u het indicatieverslag en aansluitend het behandelpla-n. Ik vraag toestemming om het behandelplan anoniem door te sturen om te laten beoordelen door een of twee collega’s. Ik laat u de rapportage van de beoordelaars lezen. U kunt in de
meeste gevallen zelf in uw gehele dossier.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking, behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Er vindt na 5 maanden na afronding van de intake een evaluatie van de behandeling en de therapeutische relatie plaats. Hiertoe stuur ik u meestal een vragenlijst waarna een gesprek zal volgen.
De rom-metingen worden mee genomen in de evaluatie. Er wordt in een schatting gemaakt van de behandelduur, en nagegaan of het behandelplan bijstelling behoeft.
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, mede-behandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 5 maanden na afronding intake
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): evaluatieformulier na 5 maanden en zeer frequent tijdens de lopende sessies
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt: Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt: Ja
15. Omgang met patiëntgegevens 
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle): Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa: Ja
III. Ondertekening
Naam: Christi van Proosdij
Plaats: Rijswijk Gld.
Datum: 24-05-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja