Aanmelding Intake Behandeling Afsluiting

 1. Procedure als u op mijn wachtlijst staat en start intake:
 • Pre-aanmelding: Stuur een mail c.vanproosdij@extenzo.nu mét uw telefoonnummer en geef daarin tevens aan of u een verwijsbrief heeft van de huisarts. Ik bel, zodra ik tijd heb, terug.
 • In het telefoongesprek (telefonische screening) ga ik na of uw problematiek passend is bij mijn deskundigheid en kan ik vragen van u  beantwoorden.      Ik ga in het telefoongesprek  tevens na of er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede en door mij behandelde problemen zoals o.a. angst, depressie, PTSS, psychotrauma, aan seksueel misbruik gerelateerde problemen, psychosomatische problemen of van meer in de persoonlijkheid gelegen problemen en kan dan beslissen of het inderdaad mogelijk is u  op mijn wachtlijst te plaatsen en bespreken of het de moeite van het wachten (dit kan een maand zijn maar ook regelmatig een maand of 3-4 zijn) waard is.
 • Omdat er een trage roulatie van cliënten is binnen mijn praktijk vanwege de meer complexe problematiek die ik ook behandel  kan ik niets zeggen over de duur  van uw wachttijd.
 • Wanneer er  zicht is op een eerste afspraak  zal ik  contact met u zoeken en in overleg met u en eventueel met de huisarts of POH-GGZ kan dan de officiële aanmelding / inschrijving  starten. Ik zal u dan binnen 3 weken uitnodigen voor een eerste intakegesprek, de intake kan 1-3 gesprekken omvatten.
 • De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent. Ik beschik over contracten direct of indirect( via 1nP) met alle ziektekostenverzekeraars. Dit zal geen belemmering vormen voor aanmelding.
 • Het is vanzelfsprekend mogelijk uzelf van mijn wachtlijst af te laten schrijven wanneer u elders eerder of betere hulp kunt ontvangen. Graag wel een emailbericht hierover in dat geval. Gelijktijdig bij meerdere therapeuten op een wachtlijst staan, vergroot mogelijk uw kans om snel geholpen te worden.

2. Probleemgebieden: Als Gz-psycholoog BIG en  en Psychotherapeut BIG behandel ik :

 • lichte tot matig ernstige psychologische problemen vallende binnen mijn expertisegebied, ca 5 tot 15 sessies, zorgzwaarte 1 tot 4; behandeling duurt meestal een half jaar tot een jaar.
 • ernstige psychologische problematiek  vallende binnen mijn expertisegebied bestaat uit een intensievere traject,  zorgzwaarte 5 tot 8, ik werk dan vaak samen met vaktherapeuten, ca 15-35 sessies per jaar ( vaker meerjarige trajecten). 
 • bij Crisis:

3. Verwijzing : De huisarts, POH of bedrijfsarts kan verwijzen, als er sprake is van een vermoeden van (door de zorgverzekeraar vergoede) DSM-5 diagnose, middels een verwijsbrief.  De verwijsbrief moet voldoen aan een aantal criteria opgesteld door de zorgverzekeraar, t.w.:

 • vermoeden van DSM 5diagnose door uw huisarts of bedrijfsarts;
 • AGB-code van de huisarts;
 • handtekening van de huisarts;
 • datum verwijsbrief;
 • naam, geboortedatum  en adresgegevens van u als cliënt.

De zorgverzekeraar vergoedt geen zorg als de verwijsbrief niet voldoet aan bovengenoemde criteria. Ik  zal  altijd checken of de verwijsbrief voldoet om problemen met vergoeding te voorkomen. Het helpt als u dit zelf ook nagaat en eventueel de missende informatie op de brief direct laat corrigeren door uw huisarts.

Niet- verzekerde zorg zoals exclusief werkgerelateerde problematiek burn-out  door werk en relatieproblematiek behandel ik niet meer.

4. Intake en indicatiestelling  In een intakegesprek zal  ik samen met u de hulpvraag en doelstelling(-en) onderzoeken en mogelijke methoden van behandeling bespreken.  Mocht het zo zijn dat na intake of later, niet effectief door mij kan worden behandeld dan verwijs ik u, na daar samen over gesproken te hebben, terug naar de huisarts. U bent natuurlijk  ook vrij om de behandeling zelf te stoppen als u dat wilt. Ik stel het wel op prijs dat er in dat geval een afsluitend gesprek plaatsvindt. 1np stuurt altijd een evaluatieformulier naar u toe wanneer u een traject beëindigd.

5. Behandelingsduur  is afhankelijk van de soort en ernst van de psychologische problematiek waarvoor u komt. Een sessie bestaat doorgaans uit 60 minuten, maar ook kan een sessie 75 minuten of 90 minuten duren. Dit is afhankelijk van de in te zetten therapievorm. 

6. Verplichte ROM en  kwaliteit en evaluatie. Het gebruik van Routine Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM) biedt behandelaren en patiënten informatie over de effectiviteit van behandeling. De verzekeraar heeft ROM verplicht gesteld. Daartoe wordt u bij begin van de behandeling, vervolgens om de drie maanden en bij afsluiting een vragenlijst toegestuurd via de mail. U bent verplicht deze vragenlijst in te vullen.

7. Kwaliteit: is geborgd in het door de overheid voor mij goedgekeurde verplichte kwaliteitsstatuut ( Zie voor volledige weergave van het statuut de bijlage).

8. Evaluatie: Ik vraag u tussentijds en bij afsluiting van een traject binnen het format van 1np een (tussen0 evaluatie te schrijven of als het om eigen contracten gaat mijn eigen evaluatieformulier in te vullen. Zie ook bijlage kwaliteitsstatuut onderdeel 14i. Hieronder ziet u de gemiddelde scores van de de afgelopen 20 jaar op de vragen uit het formulier die hier relevant zijn:

 • informatie over het therapieaanbod, kosten, voorwaarden, klachtenregeling ? gemiddeld voldoende
 • beoordeling van de therapie? gemiddeld  8
 • beoordeling van de therapeut? gemiddeld  8

9. E-Health en toegang dossier 

Ik werk met de softwaresystemen van 1nP en Dataleaf beide systemen werken met de zelfde inrichting van het electronisch patiëntendossier (EPD).

Via het cliëntenportaal hebt u toegang tot uw electronische patiënten dossier EPD, u kunt zelf kiezen om dit wel of niet in te zien. 

Er is een communicatie mogelijkheid via beveiligde mail en via de chatbox in het dossier. Er zijn door 1np E-health modules beschikbaar gesteld. U kunt hier naar vragen.

10. Privacy: Mijn praktijk volgt de AVG, privacy en dossier reglementen van  de beroepsvereniging LVVP en 1Np. https://lvvp.info/voor-clienten/    en 

privacyregelement 1nP: https://mijn.1np.nl/documents/20182/31332/Privacyreglement.pdf/8c9a466c-651c-43a2-96a3-82d1b7ca88b9?t=1527592726000

Dossierregelement 1np https://mijn.1np.nl/documents/20182/0/Dossierreglement.pdf/1a0903e1-dc44-4855-b8a2-38208e15929e?t=1480002418000